รู้จัก EXAC

About Us ความเป็นมา

ความเป็นมา 

 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ( EXIM Excellence Academy : EXAC) เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งภายใต้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย  ( EXIM BANK) โดยธนาคารได้ขยายส่วนพัฒนาผู้ประกอบการขึ้นเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้าเมื่อปี 2561 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการให้บริการแก่ลูกค้าของธนาคารแบบ One Stop Service 

EXIM BANK  ได้มอบหมายพันธกิจให้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการค้า  ทำหน้าที่ศูนย์กลางบริการ มีทั้งให้คำปรึกษา ให้ความรู้ แนะนำการลดความเสี่ยงส่งออก และสนับสนุนทางการเงิน  สำหรับผู้ที่เริ่มต้นจะทำการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs หรือผู้ที่ส่งออกอยู่แล้วแต่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อขยายตลาดให้กว้างไกลมากขึ้น 

ไม่เพียงแต่ให้ความรู้และข้อมูลที่จำเป็น  ศูนย์ความเป็นเลิศทางการค้ายังจับมือกับหน่วยงานพันธมิตร ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ  อันจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศในภาพรวมตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน โดยกำหนดกรอบการพัฒนาประเทศไปสู่  “ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  

 

Most Viewed
more icon
  • บริการของ EXAC

    ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถผู้ส่งออกไทย ให้เติบโต อย่างยั่งยืนได้ตามเป้าหมาย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า จะเน้นมุ่งไปสู้เป้าหมายของการ “บ่มเพาะ ต่อยอด สร้างโอกาส ” ซึ่งจะนำพาให้ผู้ประ...

    calendar icon03.10.2019