รู้จัก EXAC

บริการของ EXAC

ยุทธศาสตร์สำคัญที่จะพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถผู้ส่งออกไทย ให้เติบโต อย่างยั่งยืนได้ตามเป้าหมาย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า  จะเน้นมุ่งไปสู้เป้าหมายของการ “บ่มเพาะ ต่อยอด สร้างโอกาส ” ซึ่งจะนำพาให้ผู้ประกอบการเข้มแข็ง และมีความรู้เพียงพอที่จะแข่งขันกับผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

บ่มเพาะ

EXAC จะช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกรายใหม่ และผู้ส่งออกที่มีตลาดส่งออกแล้ว ให้เริ่มต้นการส่งออกได้เร็วกว่าที่จะต้องเริ่มด้วยตนเอง  โดยการจัดกิจกรรมและบริการให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ประกอบการ ผ่านโครงการ 

Advisory : ให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการให้ส่งออกได้อย่างแข็งแรง ลดความเสี่ยง ผ่านกิจกรรมและการให้คำปรึกษาที่จัดขึ้นในประเทศ และระบบออนไลน์

EXIM Mobile Clinic : เป็นการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาผู้ประกอบการตามจังหวัดต่างๆ เข้าถึงผู้ประกอบการในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

Advisory Day : เป็นการให้คำปรึกษาผู้ประกอบการกลุ่มย่อย ตอบปัญหาและข้อสงสัยของผู้ประกอบการจะจัดขึ้นเป็นประจำที่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

Educate : ให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจส่งออกครอบคลุมทุกๆ ด้าน อาทิ กลยุทธ์การค้าระหว่างประเทศ การบริหารเงินในธุรกิจส่งออก การจัดเตรียมเอกสารส่งออก และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสู่ตลาดสากล โดย EXAC มีการจัดกิจกรรมสัมมนา และเวิร์คชอปให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถมาเข้าร่วมได้ตลอดทั้งปีและไม่มีค่าใช้จ่าย 

     1.หลักสูตร Modern Exporter : เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการทำธุรกิจอย่างผู้ส่งออกมืออาชีพ สามารถวางแผนการสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อการส่งออกได้อย่างยั่งยืน ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนการตลาดออนไลน์และการสร้างฐานข้อมูลในช่องทางดิจิทัล อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง

     2.หลักสูตร Global Exporter : เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกมืออาชีพมีความเข้าใจในแนวคิดของ Global Trader สามารถสร้างกลยุทธ์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยั่งยืนของธุรกิจส่งออก  มีความรู้ความเข้าใจในการนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ (Data Analytics) เพื่อนำไปสู่การสร้างกลยุทธ์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ สามารถปรับปรุงโครงสร้างการผลิตและการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นได้ด้วยแนวคิดแบบลีน (Lean) และ ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการเงิน และเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยง

     3.หลักสูตร Smart Investor : เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจกฏระเบียบและกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ สามารถสร้างโมเดลธุรกิจในฐานะนักลงทุนได้ สามารถวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุนรวมถึงการบริหารจัดการห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ได้ และ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการ การบริหารเงินทุน และการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ

ต่อยอด

EXAC จะช่วยสนับสนุนผู้ส่งออกรายใหม่ และผู้ส่งออกที่มีตลาดส่งออกแล้วให้มีความรู้ และทักษะในการส่งออกเพิ่มอย่างเข้มข้นขึ้น

Workshop : การประชุมเชิงปฎิบัติการที่ผู้ประกอบการจะได้รับประสบการณ์จากการร่วมกันฝึกพัฒนาทักษะและการปฎิบัติจริง ในเรื่องของวิธีการจัดการ การวางแผนธุรกิจ ผลิตภัณฑ์  ฯลฯ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการอื่น ซึ่งจะเป็นการสร้างเครือข่ายพันธมิตรให้กับผู้ประกอบการอีกด้วย

อบรม สัมมนา : เสริมสร้างความรู้ โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐ และเอกชน มาให้คำปรึกษา แนะนำ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่ผู้ประกอบการในทุกมิติ  อาทิ เรื่องการเปลี่ยนแปลงกฏระเบียบการค้าการลงทุนของประเทศคู่ค้าต่างๆ  

พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน : เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจ ลดความเสี่ยงในการเปิดตลาดส่งออกใหม่ๆ ส่งเสริมการขยายพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ไปจนถึงการสร้างสังคมผู้ส่งออก    

สร้างโอกาส

หลังจากได้ช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความรู้ และทักษะในการส่งออกเพิ่มขึ้นแล้ว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ยังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอีกหลากหลายเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในการขยายความร่วมือและตลาดการค้า การลงทุน โดยมีทั้งที่ดำเนินการเองและการร่วมมือกับพันธมิตรแสวงหาโอกาสใหม่ๆ ให้กับผู้ส่งออก

Business Matching : การจับคู่ธุรกิจ เป็นการหาพันธมิตรที่จะช่วยส่งเสริมการค้าและการลงทุนในต่างประเทศให้ผู้ประกอบการ  โดยใช้เครือข่ายของสำนักงานตัวแทนต่างประเทศของ EXIM BANK และ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐ และ เอกชน  ผ่านทางกิจกรรม Trade Mission , Trade Fair จัดงานแสดงสินค้าต่างประเทศ และในประเทศ โดยเชิญผู้นำเข้าในแต่ละพื้นที่เข้ามาร่วมงาน เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้นำเสนอสินค้าและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคู่ค้าที่สนใจ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความจำเป็นสำหรับลูกค้าในกลุ่ม SMEs  และกลุ่ม Start Up  

E-Commerce : แนะแนวทางและกระบวนการส่งออก และฝึกปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ (E-Commerce)  เพื่อแสวงหาลู่ทางการทำการค้าออนไลน์  ทั้งการนำเข้าและส่งออก อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการขยายตลาดที่มีต้นทุนต่ำ 

Event & Activities :  การออกบูทในงานแสดงสินค้า หรือ งานอีเวนท์ต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร และนำเสนอกิจกรรมและข้อมูลของผู้ประกอบการ  รวมทั้งการนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษของ EXIM BANK ในแต่ละช่วงในอีเวนท์ต่างๆ ให้กับผู้ประกอบการที่สนใจได้รับโอกาสที่จะลดต้นทุนการเงิน และ ลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจ

 

Most Viewed
more icon
  • About Us ความเป็นมา

    ความเป็นมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ( EXIM Excellence Academy : EXAC) เป็นหน่วยงานส่วนหนึ่งภายใต้ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ( EXIM BANK) โดยธนาคารได้ขยายส่วนพัฒนาผู้ประกอบการขึ้นเป็...

    calendar icon16.08.2019