หลักสูตรอบรม

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออก ปี 2565

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้ก้าวสู่เวทีการค้าในตลาดหลัก ตลาด CLMV และตลาด New Frontiers ได้อย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออก ประจำปี 2565 ได้ออกแบบการเดินทางสู่การเป็นผู้ส่งออก (Exporter Journey) ให้กับ SMEs จำนวน 3 หลักสูตร ดังนี้

รายละเอียด

1) หลักสูตร
ผู้ส่งออกป้ายแดง

2) หลักสูตร
ส่งออกอย่างโปร

3) หลักสูตร
นักรบการค้าและการลงทุน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาสินค้าและวางรากฐานทางธุรกิจ เพื่อเริ่มต้นส่งออก

ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศ สู่การเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ

ผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างความยั่งยืนด้านการค้าระหว่างประเทศ หรือขยายการลงทุนไปต่างประเทศ

Key Highlight

- สร้างโมเดลธุรกิจด้วย Business
Model Canvas และ Value Proposition Maping
- พัฒนาสินค้าด้วย Design Thinking
- เตรียมความพร้อมจำหน่ายสินค้าบนแพลตฟอร์ม Social Media และ Cross Border E-Commerce

- เทคนิคการเตรียมตัวสู่การเป็นผู้ส่งออกมืออาชีพ
- การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและประเทศเป้าหมายด้วย Open Data Source และ Social Listening Tool
- การทำธุรกิจส่งออกอย่างยั่งยืน

- Entrepreneurail Mindset (วิสัยทัศน์/การวาง Ultimate SMART Goals)
- การคิดเชิงกลยุทย์
- Future Skills
- การทำธุรกิจส่งออกอย่างยั่งยืน
- Group Coaching & Mentoring Sessions

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

- บริการ Branding & Packaging Redesign Service
- การเข้าสู่แพลตฟอร์ม EXIM Thailand Pavilion

- ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active
- กิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อในต่างประเทศ

- กิจกรรม Big Brother Mentoring กับผู้บริหารกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ของไทย
- กิจกรรม Business Matching กับผู้ซื้อและนักลงทุนในต่างประเทศ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการส่งออก ประจำปี 2565 ได้ที่ https://bit.ly/3D1HoI2 หรือ Scan Qr Code

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
EXIM Contact Center โทร 02-169-9999
Facebook Page: EXAC by EXIM BANK