Related board icon

  • Business Matching หรือการจับคู่ธุรกิจ คำสุดฮิตและรู้จักกันดีของผู้ประกอบการที่อยากจะขายสินค้าของตนในต่างประเทศ และมักเข้าร่วมกิจกรรม Business Matching หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ การจัด Business Matching มีเป้าหมายเพื่อหาคู่...

    calendar icon03.03.2020