board icon

วันที่ 27 พ.ค. 63 ศูนย์ EXAC ร่วมกับ หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้จัดกิจกรรม EXAC Online Advisoryหัวข้อ "ตรวจสุขภาพทางการเงินเตรียมขอสินเชื่อ"(บรรยายผ่าน Facebook EXAC by EXIM )โดยได้รับเกียรต...

calendar icon28.05.2020

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.2563 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ได้จัดงานสัมมนา EXAC OnlineAdvisory"อัปเดตตลาดอินโดนีเซีย หลังคลายล็อกดาวน์" เพื่อให้ผู้ประกอบการวางแผนการตลาดไว้ล่วงหน้าหลังจบวิกฤต COVID-19 ...

calendar icon18.06.2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 Exporter World Talk EP:07 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญคุณวีรนุช ธรรมศักดิ์ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ณ กรุงเวียงจันทร์ สปป.ลาว มาอัพเดตสถานการณ์การค้า การลงทุนใน สปป.ลาว ให้ผู้ป...

calendar icon31.03.2021

หลังจาก พิศิษฐ์ เสรีวิวิฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ได้ประกาศว่า EXIM Bank จะเริ่มใช้แผนแม่บท 10 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2560 – 2570 เพื่อให้สอดค...

calendar icon30.03.2020

วันที่ 17 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP: 13 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ ดร.สุภาพร สุขมาก กงสุล (ฝ่ายการพาณิชย์) และ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินท์ กระทรวงพาณิชย์ มาสนทนาอัปเดตสถานก...

calendar icon07.06.2021

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 Exporter World Talk EP:06 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญคุณชูพล สุขแสนเจริญ หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ณ กรุงพนมเปญ มาสนทนาอัปเดตสถานการณ์การค้าและการลงทุนในกัมพูชา ว่าได้มีการปรับ...

calendar icon31.03.2021

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 Exporter World Talk EP:21 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณสมชาย พันธ์นาค ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) มาร่วมแลกเปลี่ยนป...

calendar icon29.11.2021

วันที่ 27 มกราคม 2564 Exporter World Talk EP:1 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า ได้เชิญคุณ สมโภชน์ โมกมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ฟาสเทนเนอร์ จำกัด มาคุยเรื่อง “โควิด พ่นพิษค้าชายแดน” เป็นการอัปเดตสถานก...

calendar icon15.03.2021