board icon

รายละเอียด หลักสูตรส่งออกอย่างโปร กลุ่มเป้าหมาย ผู้ประกอบการนิติบุคคลที่สินค้ามีความพร้อมในการก้าวสู่ตลาดต่างประเทศ ต้องการเพิ่มเติมความรู้ด้านการส่งออกเพื่อสร้างรากฐานธุรกิจที่มั่นคงแข็งแรง ...

calendar icon30.08.2022