board icon

วันที่ 12 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP: 12 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญคุณจัตุเดช คุปตาภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยรีเฟอร์เอ็กซ์เพรส จำกัด มาสนทนา ในเรื่อง ‘ตู้คอนเทนเนอร์เย็น ซัพพลายเชนที่มาแร...

calendar icon31.05.2021

การระบาดครั้งใหญ่ของไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ ที่องค์กรอนามัยโลก (WHO) ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการให้ว่า “โควิด-19” ตั้งแต่ต้นปี 2563 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไปทั้งโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทำให้เก...

calendar icon02.04.2020

เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.63 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) จัดงานสัมมนาEXAC ONLINE ADVISORY“อัปเดตตลาดจีน หลังคลายล็อกดาวน์” โดยวิทยากร คุณวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมือ...

calendar icon25.06.2020

รับสมัครแล้ววันนี้กับหลักสูตร TOP X รุ่นที่ 1EXPOSE - EXPAND - EXPORT(รับจำนวนจำกัดเพียง 100 ท่าน)เปิดรับนักธุรกิจที่สนใจเข้าร่วมสมัครเรียนโครงการหลักสูตรระยะสั้นสำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหารเพื่อการพัฒนาและต...

calendar icon16.09.2022

วันที่ 3 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP:09 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญคุณกิตติศักดิ์ พิพัฒน์คณาพร และ คุณพีรพล ยลทรัพย์ศิริ 2 ผู้บริหารจากบริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด 2 ผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ ไ...

calendar icon08.04.2021

วันที่ 19 มีนาคม 2564 Exporter World Talk EP:14 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณศักดิ์ ธรรมาภิรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี แอนด์ พี พรีเมียร์ เทรด จำกัด มาสนทนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการที่สนใจจะขยาย...

calendar icon07.06.2021

วันที่ 7 เมษายน 2564 Exporter World Talk EP:16 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณอภิรักษ์ แพพ่วง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพริทอเรีย แอฟริกาใต้ กระทรวงพาณิชย์ มาคุยกันในเรื่...

calendar icon13.08.2021

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า บริบทการค้าโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์ธุรกิจยั่งยืน “Sustainable Business” หรือการดำเนินธุรกิจที่พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตไปพร้อมกัน ซึ่งเป็นแนวโน้มการดำเนินธุรกิจใหม่ที่...

calendar icon04.08.2020

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 Exporter World Talk EP: 22 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญ คุณธรรมนาถ ตันติศิริวิทย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คิงปิงกรุ๊ป จำกัด มาสนทนาในหัวข้อ "ขายดีแบบ E-Commerce " แนะนำเทคนิคการ...

calendar icon29.11.2021

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 Exporter World Talk EP:08 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า เชิญคุณจักรกริช ปิยะศิริกุล หัวหน้าสำนักงานผู้แทน EXIM BANK ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาอัพเดตสถานการณ์การค้า การลงทุ...

calendar icon02.04.2021